TAROKY

Taroky hrajeme jako rytířskou karetní hru, neboť je poměrně málo známá (tedy exotická), dost složitá, a karty jsou běžně k sehnání.

Níže uvedená pravidla vznikla výcucem z několika různých, v některých bodech dosti odlišných pravidel.

Časem chci přidat také zajímavé tarokové odkazy (v češtině je jich poměrně málo, v angličtině o něco víc), výsledky oddílových turnajů, aktivní rejstřík a další zajímavosti.

Karty

Hrají čtyři hráči se speciálními tarokovými kartami, kterých je celkem 54.

Jsou zde čtyři barvy po osmi kartách a dvacet dva Taroků, označených římskými číslicemi. Výjimkou je Škýz, který číslo nemá. Představuje Tarok číslo XXII, je tedy nejvyšší.

Zvláštní postavení mají ještě Taroky s číslem I (Pagát) a XXI (Mond). Spolu se Škýzem tvoří tyto tři taroky dohromady Trul.

Všechny barvy mají po čtyřech figurách (král, dáma, kaval, kluk) a čtyřech dalších kartách. Černé barvy mají karty s čísly 10, 9, 8 a 7. Červené barvy mají karty s čísly 1, 2, 3 a 4.

Pořadí karet podle velikosti je pro černé barvy (od nejvyšších) král, dáma, kaval, kluk, 10, 9, 8, 7. Pro červené barvy je pořadí  král, dáma, kaval, kluk, 1, 2, 3, 4.

Hodnoty karet

Každá karta má svoji hodnotu z množiny {1, 2, 3, 4, 5}.

Hodnotu 1 mají barvy kromě figur (tj. 1-4 a 7-10) a Taroky II-XX.

Hodnotu 2 má kluk

Hodnotu 3 má kaval

Hodnotu 4 má dáma

Hodnotu 5 mají král, Tarok I (Pagát), XXI (Mond) a XX (Škýz).

Míchání a rozdávání karet

Na začátku hry se rozdávající určí zpravidla losem, nejčastěji stylem "malá dává", neboli každý hráč si sejme z balíčku část a ten, kdo má nejnižší kartu rozdává.

Místa u stolu si hráči vybírají od nejvyšší karty k nejnižší.

Za skládání karet po předchozí hře je zodpovědný zadák. Karty nemíchá, může je jen párkrát přeložit.

Rozdává se proti směru hry (=proti směru hodinových ručiček). Hráč po pravé ruce zadáka, který obvykle dostane karty jako první,  je předák.

Složené karty nabídne zadák hráči sedícímu naproti k přeložení. Tento hráč buď balíček jedenkrát sejme (zřetelně oddělí alespoň dvě karty), nebo jej poklepe.

A) Byl-li balíček přeložen, rozdá zadák tak, že nejprve položí šest karet do talónu (v pořadí, jak jsou v balíčku, nesmí je nijak míchat) a poté rozdává proti směru hodinových ručiček po šesti kartách každému, až rozdá vše.

B) Balíček byl poklepán:

1) ABELES : předák řekne Abeles a rozdávající dá šest karet do talonu, šest karet předákovi, ostatním všem po dvanácti a zbylých šest opět předákovi.

2) POŘADÍ : Předák si vybere, kterou dvanáctici chce a potom si po směru rozdávání (tj. proti směru hodinových ručiček) volí i ostatní hráči pořadí. Rozdávající rozdá první talón a pak rozdává dvanáctice tak, jak si hráči vybírali.

3) PO ŠESTI : předák řekne „Po šesti“, a zadák rozdá, jako by nebylo poklepáno.

Zadák je povinen rozdávat karty vždy ve vodorovné poloze nad stolem a v dohledu všech hráčů.

Hráč nesmí kartu s talonu odmítnout.

Pagát

Není vyloučené hlásit Pagáta, přestože jej nemám, jsem-li například přesvědčen, nebo z předchozích hlášek vím, že spoluhráč má Pagáta (ohlásí-li např. Trultaročky). Tedy Pagáta může hlásit jeden  a uhrát druhý ze spoluhráčů. To neplatí pro druhou povinnost - pro její vydražení musí mít vydražitel Pagáta na ruce!

Někdy se hraje pravidlo, že Pagát musí být vždy poslední Tarok, který opustí ruku.

Pagát znamená sebrat poslední štych nejnižším Tarokem. Lze jej neuhrát některým z těchto způsobů:

1) Hráči nezůstanou Taroky a je nucen vynést Pagáta dříve než ve dvanáctém štychu

2) Protihráči zůstane Tarok na poslední štych a Pagáta přebije.

3) Spoluhráči zůstane Tarok na poslední štych a Pagáta přebije.

Placení Pagáta (= též při druhé povinnosti):

Pokud strana uhraje nehlášeného Pagáta získá 5 očí, pokud neuhraje tak 5 očí platí.

Pokud strana uhraje hlášeného Pagáta, získá 10 očí  a navíc si rozdělí Žida. Aby žid nezůstal na suchu, okamžitě do něho opět přispějí všichni hráči po 10 očích.

Pokud strana hlášeného Pagáta neuhraje, platí 10 očí a navíc zdvojnásobí Žida.

Někdy se hraje, že pokud neuhraju hlášeného Pagáta a soupeř jej kontroval, tak si soupeř rozebere žida a já platím 10 očí a doplním žida na dvojnásobek původní hodnoty.

Někde se počítá za nehlášeného 10 a za hlášeného pagáta 20 očí + pravidlo o židu.

Někde se pagát na Třetí a šesté povinnosti počítá za dvojnásobek

Ucho (UHO)

Ucho znamená sebrat předposlední štych tarokem II a navíc uhrát Pagáta.

Za nehlášené Ucho počítám 10 očí a za hlášené 20 očí. Někde se počítá 20 a 40 očí.

Pokud uhraju Ucho i Pagáta, nebo uhraju Pagáta ale Ucho ne, počítám si oči za každou hlášku zvlášť.

Pokud ale neuhraju Pagáta, Ucho si vždy odečtu (i když jsem je uhrál).

Valát

Valát znamená uhrát všechny zdvihy ve hře. Je možná spolupráce. Znamená to, že pokud spoluhráči společnými silami získají všechny štychym jedná se o Valáta, přestože tyto štychy neuhrál jeden hráč samotný.

Pokud strana uhraje nehlášeného Valáta, násobí 2/* hru, na hlášeného Valáta 4* hru.

Někde se ještě počítá na druhých *4/*8, na třetích *6/*12, u sola *8/*16.

Někde se počítá tichý Valát za určitý počet očí (obvykle 10 až 20) a hlášený za dvojnásobek. Někde se v tomto případě ještě násobí na druhých *2, třetích *3 a u sola *4.

Žid

Jedním z důležitých instrumentů ve hře je Žid. Na počátku do něho každý vloží 10 očí. Za určitých okolností dojde k tomu, že někdo Žida vybere. Potom je znovu naplněn po 10 od každého a jede se dál.

Spáchá-li některý z hráčů renonc, může být potrestán pokutou např. 20 očí, kterou také neplatí ostatním, ale do Žida - má-li štěstí, vybere si ho sám.

Obecně o hře

Hraje se na štychy, proti směru hodinových ručiček.

První kartu vynáší vždy předák, další vždy ten, kdo bral předchozí štych

Nemusí se přebíjet (s výjimkou Varšavy).

Přiznává se barva (Musím hrát stejnou barvu, jako byla nesena. Byl-li nesen Tarok, musím hrát také Tarok.)

Nemám-li příslušnou barvu, musím hrát Tarok (= něco jako trumf v jiných karetních hrách)

Nemám-li ani Tarok, mohu hrát libovolnou jinou kartu dle svého uvážení.

Každý hráč si své sebrané štychy shromažďuje před sebou na stole, rubem vzhůru.

Každý může během sehrávky nahlédnout do posledního odehraného štychu, ale nikam jinam!

V rámci urychlení hry je možné při brání zdvihu a následném výjezdu nejprve vyhodit kartu nového štychu a teprve poté sebrat předešlý zdvih (při hře Varšava je nutné splnit doplňující podmínky popsané níže). Vynesenou kartu na stůl (i když vypadla), již nelze vrátit zpět.
Pokud si je hráč jistý, že hru dohrává, může položit karty na stůl. Pokud však existuje jakákoli, byť pouze teoretická šance, že tomu tak není, zaplatí hráč za renonc a hru nemůže vyhrát.
Každá strana si spočítá dosažené oči. Finanční hodnota za 1 oko nad hranici 35 očí se počítá podle vydražené hry. V případě, že obě strany napočítají 35 očí, tedy dojde k tzv. "remíze", pak se za hru neplatí nic a platí se pouze za případné základní a výběrové hlášky.

Pokud se zjistí chyb v rozdání před začátkem hry (rozebráním talonu), zadák rozdá znovu bez postihu.

Licitace

Po rozdání, ještě před rozdělením talonu, následuje licitace (dražba). Jejím smyslem je určit, kdo bude hrát a jaký typ hry. Hráči mají čtyři možnosti, kterým se říká povinnosti.

Podle složitosti jsou seřazeny vzestupně a označeny čísly 1 až 4 (první povinnost, druhá povinnost …) Liší se od sebe herními závazky (co kdo bude chtít uhrát) a rozdělením talónu.

První hlásí hru předák. Po něm se ke hře vyjadřují ostatní hráči v pořadí rozdávání (proti směru hodinových ručiček). Mohou ohlásit povinnost vyšší, nikoliv však stejnou nebo nižší. Nemá-li hráč zájem o vyšší hru, oznamuje to slovem „pas“, nebo „dobrý“. Nemá-li již žádný z hráčů zájem o vyšší povinnost, je licitace ukončena.

Po licitaci si hráči případně (v závislosti na vydražené povinnosti)  dokoupí (rozeberou) karty s talonu a složí je.

Platí pravidlo, že vydražitel hry má povinnost před začátkem hlášení hlášek zkontrolovat, zda všichni hráči, kteří dokoupili kartu z talonu, mají správně složeno.

Po složení karet do talonu následují hlášky a to počínaje předákem a dále proti směru hodinových ručiček.

Po nahlášení všech hlášek následuje kontrování, vlastní hra a placení.

Stručná tabulka her:

Povinnost

Hráč

Rozdělení talónu

Herní závazek

1.

Předák

4/1/1

Hráč hraje s jedním spoluhráčem a jejich společnou snahou je získat co nejvíce bodů. První povinnost musí forhont hlásit automaticky. Nechce-li ji hrát, viz Varšava

2.

Kdokoli

4/1/1

Hráč hraje se spoluhráčem a jejich snahou, kromě uhrání co nejvíce bodů, je uhrát poslední štych (herní kolo) Pagátem

3.

Kdokoli

3/(3)

Hráč hraje sám a jeho snahou je uhrát co nejvíce bodů

4.

Kdokoli

---

Jako 3. povinnost, pouze s tím rozdílem, že hráč se nedívá do talónu a ten připadne protihráčům

PRVNÍ POVINNOST.

Hru hlásí jako první předák a musí být odsouhlasena ostatními hráči.

Předák ohlašuje hru slovem hraji s XIX. Jestliže má na ruce XIX volá XVIII, jestliže má i tu, volá XVII a pak XVI. Číslo nižší jak šestnáct volat nemůže.

Hráč, který má na ruce volaný tarok, hraje s předákem. Zbývající dva hráči hrají spolu. Volaný hráč nesmí dát nijak najevo, že volaný Tarok má.

Pokud má všechny volané Taroky na ruce (XVI až XIX), nebo pokud chce, může zavolat XIX a hrát tiché sólo (hraje sám proti třem), nebo musí hlásit vyšší hru (buď 3., nebo 4. povinnost).

Pokud předák nahlásí prozrazující hlášky, musí i ostatní hráči povinně nahlásit všechny své prozrazující hlášky.

Dělení talónu : vydražitel bere první čtyři karty, další hráč v herním pořadí pátou a třetí hráč šestou kartu. Poslední hráč (po pravici vydražitele) nedostane nic.

Hráč, který je druhý v pořadí může kartu odmítnout. Poté bere třetí hráč dvě karty, pokud je odmítne i ten, musí karty vzít poslední čtvrtý hráč.

Každý, kdo si bere kartu(y) z talónu, musí před započetím vlastní hry odložit stejný počet karet. Odložené karty se na konci hry připočítávají k výsledku strany hráče, který je odkládal.

Někde se na odmítnutí karet z talonu nehraje a musí se bezpodmínečně vzít každý hráč podle pravidel.

Nikdo nesmí za žádných okolností do talónu odkládat karty s bodovým ohodnocením 5 (krále ani karty z Trula). Pokud není jiná možnost, smí odložit do talonu Troky, ale položí je lícem nahoru.

Pokud licitující po vydražení dokoupí z talonu volaný Tarok (hrál by tedy sám), má právo hru složit a hra bude za  

5 očí +/- prozrazující hlášení (někde se počítá zadarmo).

Můžeme se dohodnout na tzv. „povinné kontra“ = v případě, že hra není protistranou kontrována a není její součástí žádné zavazující hlášení, se hra nehraje a platí se 5 očí +/- prozrazující hlášení

V případě, že je hra hrána :

HODNOCENÍ : (uhrané oči-35) * případné kontrování +/- hlášení zavazující (* případné

   kontrování)  +/- prozrazující

DRUHÁ POVINNOST

Může hlásit kterýkoli hráč za předákem. Vydražitel musí mít na ruce PAGÁTA.

Hlavním cílem hry je vzít PAGÁTEM poslední štych. V případě dokoupení volané karty z talonu má forhont povinnost hrát sám, hru nelze složit. Jinak stejné jako první povinnost.

Někde se při dokoupení sama sebe povoluje hra složit a potom je za  20 očí +/- prozrazující hlášení (někde se počítá zadarmo)

Všichni hráči nahlásit všechny své prozrazující hlášky.

Možnou součástí hry je hraní Ucho (též UHO), jehož cílem je vzetí předposledního štychu tarokem č. II.

PAGÁTA, příp. další výběrové hlášky lze kontrovat každou zvlášť.

HODNOCENÍ : (uhrané oči – 35 +10 za hlášeného pagáta) * případné kontrování +/- zavazující

   hlášky (* případné kontrování) +/- prozrazující hlášení

PREFERANS (Třetí povinnost, Preferance)

je hrou jednoho hráče proti třem zbývajícím. Na začátku si vydražitel vylepšuje svůj list trojicí karet z talonu a podle výběru příslušné trojice stanovuje kolikrát se budou po skončení hry násobit získané body ze hry nad hranici 35 očí.

Všichni hráči nahlásit všechny své prozrazující hlášky.

Rozebrání talónu je specifické :

 1. Vezme první tři karty talónu a ponechá si je = hra na prvních.
 2. První tři karty se mu nelíbí, tak je položí lícem vzhůru a vezme druhé, ty si ponechá = hra na druhých
 3. Druhé se mu nelíbí víc, tak se vrátí k prvním = hra na třetích

V případě, že hra "na prvních" není kontrována, hra se nehraje a je za 5 očí +/- prozrazující hlášky

V případě, že je hra "na prvních"kontrována, nebo je její součástí některá z zavazujících hlášek nebo je hra "na druhých" nebo "na třetích", se hra hraje.

HODNOCENÍ : uhrané oči nad hranici 35 * případné kontrování *1 na prvních/ *2 na druhých / *3 na třetích +/- prozrazující hlášení +/- zavazující hlášení  (* případné kontrování)

Někde se hra na třetích násobí jen 2, někde se hra ve třetích násobí 4*.

Ty karty, které licitující nechtěl, počítají se po skončení hry protihráčům.

Mám-li opravdu silné karty, je výhodné vytočit hru až na třetí - hra je nejdražší.

SOLO (Čtvrtá povinnost, šestá povinnost)

Při čtvrté povinnosti se na talón nikdo nedívá a na konci hry připadne protihráčům hráče, který si hru vylicitoval.

Někde se talón otáčí po odehrání prvního zdvihu.

Všichni hráči nahlásit všechny své prozrazující hlášky.

HODNOCENÍ  uhrané oči nad hranici 35 * případné kontrování *4  +/- prozrazující hlášení +/- zavazující hlášení  (* případné kontrování)

Někde se počet očí násobí 2, někde i 6*, nebo 8*.

VARŠAVA (Žebrák)

Hraje se, pokud nikdo z ostatních hráčů neohlásí vyšší povinnost než první a předák první povinnost hrát nechce. Předák tedy odloží talón stranou (nedívá se na něj) a ohlásí Varšavu. Žádné další hlášky se nepřipouštějí.
Při Varšavě platí

 1. Každý hraje sám za sebe a snaží se uhrát co nejméně bodů.
 2. Ctí se barva
 3. Musí se přebíjet (ale barva má přednost).
 4. Na vyneseného Škýze nesmí být přihozen Mond (vynesená =  první = karta která otevírá zdvih). Vynese-li však někdo jinou kartu a další hráč hraje Škýze, je možno Monda hrát.
 5. Nesmí být vynesen Mond, dokud nebyl hrán Škýz. Opět, jedná se pouze o výnos, nikoliv o přihození.
 6. Pagát musí být poslední Tarok, který jde z ruky.
 7. S výjimkou 12. štychu nesmí být Pagát vynesen (pokud není splněn bod 6. – tzv. „holý Pagát“).
 8. Při počítání karet na konci se od samotné karty neodečítá bod.
 9. Předák (= vydražitel) přihazuje vždy jednu kartu na konec každého z prvních šesti štychů. Kartu všem ukáže. Pokud  zapomene přihodit,  vezme si tuto kartu sám do svého balíku.

Někde se hraje, že v tomto případě zaplatí 20 (obvykle) očí ostatním hráčům a hra končí.

 

Teoreticky může dojít ke kolizi pravidel - například 4 a 6, má-li hráč v ruce pouze Monda a Pagáta a někdo vynese Škýze. V tomto případě má samozřejmě přednost pravidlo 6.

HODNOCENÍ : Každý hráč si spočítá kolik očí uhrál.a oznámí, zda při počítání "balíčku" nakonec zbyla jedna nebo dvě karty. Předák zkontroluje celkový součet dosažených očí. Mohou nastat tři situace:

Počítání zisku při Varšavě se hodně krajově liší. Někde se pouze platí a nic nezíská. Smyslem hry je potrestat hráče s dobrou kartou, který se neodvážil licitovat vyšší hru.

Za každého z hráčů, který uhraje 0, se násobí výsledek *2.

když má hráč 18 a více očí, hráč dává na stůl částku:

Uhrané oči - 17 *2

Když hráč uhrál 17 očí, neplatí ani nezíská nic

0

když hráč uhrál méně jak 17 očí, bere ze stolu částku:

17 – uhrané oči

Jiná varianta počítání - hráč který ohlásil Varšavu:

1) nahrál 15 a více bodů: platí každému z hráčů 40 očí a v případě, že některý z hráčů nemá zdvih, zaplatí mu 80 očí.

2) nahrál 35 a více bodů: zaplatí po 80 očích a hráči bez zdvihu 160 očí

3) nahrál méně než 15 bodů, zaplatí hráč,  který nahrál nejvíce bodů (ale méně jak 35) každému 20 očí. V případě, že nahrál 35 a více bodů, platí po 40 očích a hráči , který neměl zdvih 80 očí.

Mají-li 2 hráči shodný počet bodů a mají nejvíc, platí oba podle výše uvedené sazby.

Hlášky

Hlášky jsou dvojího druhu – prozrazující (oznamující) a zavazující. Prozrazující hláška oznamuje stav karet hráče, který je za tuto informaci po konci hry odměněn = oči za hlášky prozrazující se vždy na konci hry

připočítají straně, jejíž hráč hlášku hlásil.

Prozrazující hlášky jsou malé (za pět očí), nebo velké (za 1 očí).

Někde se prozrazující hlášky počítají pouze vítězné straně a poražeé straně se počítají pouze Honéry.

Zavazující hlášky představují závazek hráče něco uhrát. Odměnu hráč (jeho strana) inkasuje pouze v případě, že závazek splní, v opačném případě naopak ztrácí.

Někde se nehlásí Barvy-Honéry, někde ani Barvy a Barvičky.

Jméno

Vysvětlení

Hodnota

Hlášky prozrazující (oznamující)

Barvy

List neobsahuje žádný Tarok

10

Taroky

List obsahuje nejméně 10 Taroků

10

Trulhonery

Trul + 1 král

10

Královské honéry

Hráč má všechny krále

10

Barvy - Honéry

Barvičky + 3 krále + 1 karta s Trula

10

Trul

Škýz + Mond + Pagát

5

Honéry

Čtyři karty s hodnotou 5, z toho nejméně 2 krále

5

Barvičky

Nejvíce dva Taroky v ruce

5

Taročky

Nejméně 8  Taroků v ruce

5

Hlášky zavazující

Pagát

Strana se zavazuje sebrat poslední štych Pagátem

10 + Žid

Pagát (nehlášený)

5

Valát

Strana se zavazuje uhrát všechny štychy

4 * hra

Valát (nehlášený)

2 * hra

Co je Renonc

Renonc, čili porušení  pravidel, je:

Forma a způsob sankcionování

Každá hra se vždy dohrává (pokud se protistrana neshodne na jejím složení pro nemožnost danou hru vyhrát). Hráč, který porušil pravidla, zaplatí vždy pokutu za každé uvedené porušení pravidel ve výši 10 očí každému z ostatních hráčům a 10 oči do žida. Tato základní sazba se navyšuje s kontrováním hry (2,4 či 8*). Pokud se renonc vztahuje z zavazujícímu hlášení, navyšuje se podle kontrování hlášení.
Hráč či strana, kteří porušili pravidla, nemohou získat jakoukoli platbu za hru, i když ji případně vyhráli.
Hráč či strana (protivníci poškozovatele) v případě výhry inkasují příslušnou platbu za hru. V případě prohry za hru nic neplatí.
Protivníkům poškozovatele platí hru poškozovatel sám, a to i za své případné spoluhráče.

Nutno připomenout, že renonc může způsobit vždy jen jeden hráč !

Flekování (kontrování)

Flekování nastává po proběhnutí kola hlášek. Zase, postupně v pořadí od předáka mají hráči možnost se vyjádřit k veškerým závazkům. Flekovat začíná vždy protihráč. Má-li některý z hráčů pocit, že protistrana svůj závazek nesplní, je oprávněn jej flekovat. Tento úmysl dá najevo slovem "Flek", "Kontra" (také "Větší" nebo "Lepší"). Flekem se zdvojnásobuje hodnota závazku. Postižená strana má právo dát „Rekontra“ (také „Re“). Na to je možná poslední odpověď Superkontra (též „Tuti“).
Je možné flekovat každý závazek zvlášť, a to jak ten, který plyne přímo z vylicitované povinnosti (hra, případně Pagát), tak ze závazných hlášek. Vzhledem k podstatě hlášek oznamovacích je není možno flekovat.

Někde se hraje na 5 fleků :flek, reflek, super, resuper, mord.
Někdy se hraje pravidlo, že při stejném počtu 35 bodů prohrává ten, kdo dal poslední flek.

Počítání

Závěrečnou fází hry je počítání. Strana shromáždí všechny své získané štychy do jednoho balíčku a body počítá tímto způsobem: Vezme vždy tři karty, sečte jejich bodovou hodnotu a odečte dvě. Tuto sumu pak přičítá pro všechny trojice až do shlédnutí celého balíčku. Zbudou-li nakonec dvě karty, nebo pouze karta jedna, odečítá se vždy jeden bod (opět s výjimkou Varšavy, kdy se od samotné karty bod neodečítá). Součet bodů obou stran (bez hlášek) je vždy 70.

Příklady:

 1. Začátek hry. Každý hráč vkládá do Žida (banku) 10 jednotek.
 2. Hra číslo 1: Hráč 1 má první povinnost. Hraje s Tarokem XIX (hráč 2). Uhrají 42, poražení 28. Byla to první povinnost a žádné hlášky. První strana vyhrála 7 (42-35, které zaplatí druhá strana).
 3. Hra číslo 2: Hráč 2 má první povinnost. Má ale slabé karty, a proto vyhlásí Varšavu. Výsledek: hráč 1 uhrál 20, hráč 2 (předák) 19, hráč 3 má součet 31 a hráč 4 má čistý stůl (neuhrál nic). Platí tedy do Žida následující částky: hráč 1 - 3*2*2 (hráč 4 měl nulu)=12, předák měl 19, takže 2*2*2=6, hráč 3 měl 31 a platí 14*2*2=56 a hráč 4 získá 17*2*2=68.
 4. Hra číslo 3: Hráč 3 má první povinnost, ale hráč 2 ho přetrumfne druhou povinností: hraje z XVIII (hráč 3). Uhrají při druhé povinnosti 53, i Pagáta, jeden hráč měl Trula a Taroky, druhý Taročky, oba protihráči měli barvičky. Výsledný výpočet: hra (53-35)=8+(20-10) hlášky +20 za uhraného Pagáta =38 + vítězové si rozeberou na půl Žida.
 5. Poté opět všichni hráči vloží do Žida po 10 jednotkách.
 6. Hráč číslo 4 má první povinnost, ale má velmi dobré karty a jde na třetí povinnost. Hraje se z druhých karet. Hlásí honéry a Taročky, jeden protihráč barvy, dostal flek na hru, otočil se, ale získal pouze 31 bodů. Výpočet hry: (31-35)=-4*2 (druhé karty) *4 (dvojnásobný flek) = -32 +10-10 (hlášky) = -32. Hráči 1,2,3 vyhráli každý 32 jednotek a hráč číslo 4 prohrál 3*32=96 jednotek.

Doporučené zjednodušené bodování typu Jedenáct:

oko

10 haléřů

složená základní povinnost

50 haléřů

složená druhá povinnost

2,-Kč

malá hláška (honery,taročky,trul)

50 haléřů

velké hlášky ( taroky,trulhonery,král.h)

1,-Kč

hlášený pagát na zákl. a druhé pov.

2,-Kč

tichý pagát na zákl. pov.

1,-Kč

hlášený pagát na třetí (šesté) pov.

4,-Kč

tichý pagát na třetí (šesté) pov.

2,-Kč

hlášený (tichý) valát na základní a druhé povinnosti

4,- (2,-) Kč

hlášený (tichý) valát na třetí povinnosti:

na prvních

4,- (2,-) Kč

na druhých

8,- (4,-) Kč

na třetích

12,- (6,-) Kč

na šesté povinnosti

24,- (12,-) Kč

Základní povinnost

Body-35*0,1 Kč

Druhá povinnost 

Body-35*0,1 Kč

Třetí na prvních

Body-35*0,1 Kč

Třetí na druhých

Body-35*0,2 Kč

Třetí na třetích

Body-35*0,4 Kč

Solo

Body-35*0,6 Kč

Varšava (vítěz<15)

Prohrál - nad 35 =  8,-/16,-, nad 15 = 4,-/8,- pod

Vyhrál – nad 35 = 4,-/8,-, jinak 2,- / 4,-

podle počtu fleků se hra násobí

Doporučené zjednodušené placení sankcí typu Jedenáct:

1. Špatné rozdání

 • v případě, že se na špatné rozdání přijde nejpozději při rozebrání talonu, zaplatí rozdávající každému z hráčů po 2.- Kč a rozdá hru znovu
 • v případě, že se na špatné rozdání přijde během hry nebo po jejím skončení, hra se anuluje a hráč, který rozdával, zaplatí každému po 2.- Kč a rozdá hru znovu

2. Špatná hláška

 • lze opravit před vynesením, zaplatí každému 2,- Kč a ve hře se pokračuje dál
 • přijde-li se na chybnou hlášku během hry nebo po jejím skončení, zaplatí hráč, který chybu udělal každému 2,-Kč a postupuje se podle bodu 4 / 2 této tabulky

3. Špatné vynesení

 • lze opravit a hráč zaplatí každému 2,-Kč
 • ukázanou vynesenou barvou se může hrát

4. Nebarvení

 • zjistí-li se chyba před otočením zdvihu, hráč se opraví, zaplatí každému 2,-Kč a hra pokračuje
 • zjistí-li se chyba v průběhu hry nebo po jejím skončení, zaplatí hráč, který chybu udělal, každému po 2,-Kč, hra se dohrává bez možnosti opravy a dál se postupuji následovně:

2-2:

 • hráč, který chybu udělal, vyhrál, ale nic nebere a zaplatí hru pouze svému spoluhráči
 • hráč, který chybu udělal, prohrál a zaplatí hru oběma protihráčům (platí tedy i za svého spoluhráče)

1-3

 • hráč, který udělal chybu, vyhrál, ale nic nebere
 • hráč, který udělal chybu, prohrál a zaplatí hru i za své spoluhráče

V případě, že některý z hráčů zjistí, že někomu chybí nebo přebývá karta, je postup stejný jako při nebarvení.

Varšava

 • hráč, který chybu udělal, prohrává bez ohledu na počet uhraných bodů a zaplatí každému po 2,-Kč (pozor, 2,- Kč za chybu + 2,- Kč za Varšavu, celkem 4,- Kč)

Každá hra, ve které byla udělána chyba, se po zaplacení pokuty dohrává do konce !

Nehraje se na žida.

Základní taktické pokyny

Slovník :

Ábeles – druh rozdávání

Bank – viz žid.

Barvičky – malá hláška

Barvy – velká hláška

Body– viz oči

Dražba – viz. licitace

Druhá povinnost – druh hry

Figury

Forhont – viz. Předák

Honér – jiný název pro figuru „král“

Licitace (též dražba) – určení druhu hry

Mond – druhý nejvyšší Tarok s číslem XXI

Oči (též body) – fiktivní jednotka, určená pro jednodušší výpočet výhry. Po vypočtení celkové výhry v očích se tyto

přepočtou podle předem daného poměru na peníze (např. 1 oko = 1 haléřů)

Pagát – nejnižší Tarok s číslem I

První povinnost – druh hry (nejnižší hra)

Předák (též forhont) – hráč po pravici zadáka, který první draží hru a vynáší první kartu ve hře.

Renonc – porušení pravidel či hráčské kázně, špatné rozdání

Škýz – nejvyšší Tarok (XXII)

Štych – viz. zdvih

Talon

Taroky

Trul

Vydražitel – hráč, který vylicitoval nejvyšší hru.

Zadák – hráč, který rozdává karty

Zdvih (též štych)          

Žid (též bank)